پوشش تبلیغاتی بدنه خودرو های تجاری و اتوبوس :

یکی از نشانه های بارز موفقیت پوشش تبلیغاتی بدنه خودروها، سئوالاتی است که در ذهن عابران یا رانندگان خودروهای دیگر ایجاد می کند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تاثیرگذاری آگهی روی خودروهای شخصی، صاحبنظران به این نتیجه رسیده اند که مردم خواهان آنند که در مورد کالای تبلیغ شده روی بدنه اتومبیل بیشتر به بحث و گفتگو بپردازند که این عامل مهمی در شناسایی محصول می باشد.. این نوع تبلیغ رابطه مستقیم و نزدیکی میان برند مورد تبلیغ و مشتریان ایجاد می کند.در واقع رانندگان خودروهای کادوپیچ شده به عنوان مبلغان سیار برند عمل می کنند.

k3.jpga4.jpga1.jpgk2.jpgk7.jpgk6.jpgk4.jpga2.jpgn5.jpgn2.jpgk5.jpgk8.jpgk1.jpga3.jpgn4.jpgn3.jpg